Thema’s Sport- en Beweegakkoord

Thema: Inclusief sporten en bewegen

Dit willen we bereiken:

 • Wageningen is in 2025 ook op het gebied van sport en bewegen een inclusieve gemeente: iedereen doet mee met sport en bewegen, met plezier op eigen niveau, op eigen manier en heeft gelijke kansen op een gezond leven.
 • Meedoen met sport en bewegen wordt niet meer belemmerd door kosten, vervoer, regels of achtergronden. Sport en bewegen is dus toegankelijk voor iedereen, ongeacht kosten, vervoer, regels of achtergrond.
 • Alle sportclubs staan in Wageningen 2025 open voor iedereen, er is een verwel- komend klimaat en er is voldoende passend aanbod voor verschillende groepen op alle sportclubs.
 • Iedereen voelt zich welkom om te sporten en bewegen, ‘hoort erbij’ en mag eigen sportkeuzes maken. Het sport- en beweegaanbod is goed toegankelijk voor (kwetsbare) inwoners met gezondheidsachterstanden.

Zo gaan we dat doen:

 • Aanbod en vraag zijn beter op elkaar afgestemd.
 • Alle inwoners zijn goed op de hoogte van het sport- en beweegaanbod. Aanbod beter communiceren.
 • Het sport- en beweegaanbod is goed toegankelijk voor (kwetsbare) inwoners.
 • Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen en drempels om te bewegen identificeren en wegnemen.
 • Kwetsbare doelgroepen activeren door verbindingen tussen sport, zorg, welzijn en onderwijs te verbeteren.

Thema: Vitale sport- en beweegaanbieders

Dit willen we bereiken:

 • Sport en bewegen is in 2025 bij sportclubs toegankelijk, inclusief, verbindend en draagt onder andere bij aan de gezondheid van mensen (sterker, energieker, zelfredzamer, gevoel van erbij horen).
 • Sportclubs zijn in Wageningen 2025 toekomstbestendig door onder andere vol- doende vrijwilligers, goede aandacht voor vrijwilligers, gezonde bedrijfsvoering.
 • Sport- en beweegaanbieders weten (kwetsbare) doelgroepen effectief te bereiken, activeren en behouden.
 • Sport- en beweegaanbieders stemmen hun aanbod af op de vraag van specifieke doelgroepen.
 • De vereniging is meer dan een plek voor sport; het is een spil in het maatschappelijke speelveld.

Zo gaan we dat doen:

  • Netwerken opbouwen tussen sport- en beweegaanbieders onderling en met zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.
  • Stimuleren van de open-club gedachte.
  • Bevorderen van vrijwilligersaanloop.
  • Passende verenigingsondersteuning die professionalisering stimuleert.
  • Vrijheid voor aanbieders om zich te ontwikkelen en aan te passen aan de vraag.

Thema: Vaardig in bewegen

Dit willen we bereiken:

 • In Wageningen 2025 groeien kinderen op in een gezonde omgeving, waar zij sociaal en fysiek goed kunnen ontwikkelen en lekker in hun vel zitten.
 • Alle kinderen van 4-12 jaar in Wageningen 2025 bezitten voldoende (juiste) motorische vaardigheden, waardoor zij met plezier en blessurevrij kunnen sporten en bewegen, zowel nu en als in de toekomst.
 • Meer ouders, docenten en andere begeleiders kennen het belang van bewegen voor kinderen.

Zo gaan we dat doen:

 • Stimuleren van samenwerkingen tussen sport, zorg en onderwijs.
 • Trainen van begeleiders en docenten om kinderen gevarieerd, veilig en plezierigte laten bewegen om zich motorisch te ontwikkelen.
 • Veelzijdig beweegaanbod realiseren voor kinderen met aandacht voor degrondvormen van bewegen.

Thema: Gezond door sport en bewegen

Dit willen we bereiken:

 • Meer (kwetsbare) Wageningers zijn gezonder door sporten en bewegen en zijn er minder gezondheidsachterstanden.
 • In 2025 heeft Wageningen een meer gezonde (op het gebied van stress, over- gewicht etc.) en fitte populatie. Wij willen ons hier met sport en bewegen voor inzetten.
 • Meer zorg en welzijn gebruiken sport en bewegen als middel bij fysieke en mentale ziekten en klachten.
 • Meer Wageningers sporten verantwoord en daarmee blessurevrij.

Zo gaan we dat doen:

 • Kennisdeling, onderling leren en samenwerking tussen sport, zorg en welzijn stimuleren voor meer impact. (Wijk)professionals extra informeren over het belang van bewegen voor de gezondheid en hen stimuleren het in te zetten als middel in hun werk.
 • Sport- en beweegaanbod beter bekendmaken bij specifieke doelgroepen.
 • Veilige en gezonde sportomgevingen stimuleren die risico’s op gezondheidsproblemen verkleinen en (ook minder vitale mensen) uitnodigen om te bewegen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.

25 maart: Opening "Wageningen on the Move"

Voeg je header hier toe